Kazlų Rūdos Kazio Griniaus  gimnazija, mokinių įvairių kompetencijų, gebėjimų gilinimui, pomėgių ir poreikių tenkinimui, siūlo  modulių,  projektų, pasirenkamųjų dalykų,  neformaliojo  švietimo (būrelių) programas.

MODULIAI  1 – 2 KLASĖS

Eil. Nr. Modulio pavadinimas Dalykas Klasė Mokytojas( (a) Trumpas programos pristatymas
1. Privalau būti raštingas Lietuvių kalba 1 – 2 kl. Daiva Gražulienė Programa skirta mokiniams,  turintiems dalyko mokymosi sunkumų. Tikslas - ugdyti ir tobulinti taisyklingo rašymo ir kalbėjimo įgūdžius.

MODULIAI   3 – 4 KLASĖS

Eil.

Nr.

Programos pavadinimas Dalykas Klasė Mokytojas (a)

Trumpas programos pristatymaS

1.

Praktinių biologijos

užduočių sudarymas ir analizė

Biologija 3 – 4 kl. Audronė Simanavičienė

Mokiniai tobulins biologinę, gamtamokslinio komunikavimo,

kūrybingumo ir iniciatyvumo kompetencijas. Gilins praktinius įgūdžius, kurdami ir analizuodami struktūrines užduotis. Šią programą siūloma rinktis mokiniams, norintiems pagilinti biologijos žinias.

2.

 

 

„Neatsilik, suspėk

paklaust“

Matematika  4 kl. Ina Karosevičiene

Mokiniai įgis įgūdžių matematiškai komunikuoti, mąstyti,

spręsti problemas, gebėjimus taikyti praktikoje.

3. „Tik nedaugelis gali kurti politiką, bet spręsti apie politiką gali visi“ Istorija 4 kl. Neringa Matusevičienė  Mokiniai ugdys gebėjimą suvokti politikos mokslo klausimus ir problemas, pilietiškumo ir demokratijos principus, toleranciją ir tarpusavio supratimą,ugdysis kritinį mąstymą bei kūrybiškumą. Bendradarbiaudami ieškos atsakymų į šiuolaikinei visuomenei kylančius klausimus. Gilins pilietinę ir socialinę kompetenciją.
4. Atsakymų ieškokite istorijos šaltiniuose Istorija 3 kl. Neringa Matusevičienė

Mokiniai  patobulins gebėjimus ir įgūdžius dirbti su įvairiais istorijos šaltiniais (iliustracijomis, tekstais, žemėlapiais, diagramomis ir t.t), mokysis rasti atsakymus. Bendradarbiaudami  vertins ir interpretuos šaltinius juos apibendrins.

Mokysis konstruktyviai diskutuoti, kūrybiškai taikyti savo žinias ir padės tai daryti kitiems.

Gilins socialinę, bendradarbiavimo kompetencijas.

5. Matematika kiekvienam Matematika 3-4  kl. Daiva Vaišnorienė Modulis, skirtas norintiems  gilinti matematikos žinias bei plėtoti matematinių mąstymo modelių taikymo patirtį.
6. Praplėsk akiratį su anglų kalba Anglų kalba 3-4 kl. Virginija Gustainienė Tikslas – lavinti komunikavimo anglų kalba ir mokymo mokytis kompetencijas. Mokiniai gebės bendrauti anglų kalba su kitų šalių ir tautybių piliečiais. Ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 7. Fizikos kompleksinių užduočių kūrimas ir sprendimas (gabiems) Fizika 3-4 kl. Rita Martinkienė

Tikslas - sisteminti ir gilinti  fizikos žinias, mokėjimus.

įgūdžius. Mokiniai įgis praktinių įgūdžių, spręs sudėtingesnes teorines, atliks praktines užduotis, kurios ugdys kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, vaizduotę, modeliavimą, padės mokėjimus sieti su gyvenimiškąja patirtimi, gilins žinių ir gebėjimų taikymo gyvenime kompetenciją.

8. Atrask anglų kalbą dėl savęs Anglų kalba 4 kl. Jevgenija Bernotienė Padėti tobulinti anglų kalbos įgūdžius, reikalingus bendraujant su angliškai kalbančiais žmonėmis, plėtoti savarankiško kalbos mokymosi ir savikontrolės gebėjimus.
9. Pasitikrink, ar jau moki Lietuvių kalba  3-4 kl. Eugenija Kazlaukienė Sužinos, kaip suprasti grožinių ir negrožinių tekstų prasmę, juos vertinti, išmoks komponuoti aiškios sandaros rašytinį tekstą, nuosekliai plėtoti mintis, tinkamai ir svariai argumentuoti
10. Samprotaujamojo teksto rašymas Lietuvių kalba 3-4 kl. Rita Burbulytė Suvoks argumentų struktūrą, įtvirtins skaitomų tekstų suvokimo gebėjimus, išmoks laikytis pastraipos rašymo reikalavimų, kurti ir redaguoti samprotaujamąjį tekstą.
11. Akademinis rašymas Anglų kalba 4 kl. Elvyra Grėbliauskienė Mokiniai įtvirtins rašinių/laiško rašymo įgūdžius, struktūros ir siejimo priemonių naudojimo ypatumus, išnagrinės rašinių temų įvairovę.  
12. Samprotaujamojo teksto rašymas Lietuvių kalba 4 kl. Daiva Gražulienė Sužinosime ir išmoksime, kaip suvokti objektą, kuris įvardytas temoje, suformuluoti problemą, kurią reikės gvildenti, numatyti pagrindinę mintį, skaidyti ją į teiginius, o šiuos pagrįsti. Mokymas argumentuoti, aiškinimo jungtys, temos plėtojimas ir viskas, ko reikia, kad negąsdintų samprotavimo rašinys, yra modulio programoje.
13. Programavinmas C++ Informacinės technologijos 3-4 Gintaras Langas Modulis, skirtas mokiniams kurie norėtų įgyti praktinės programavimo C++ kalba patirties, gilinti įgūdžius sprendžiant įvairius programavimo uždavinius.

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

Eil.Nr.

Programos  pavadinimas

Klasė

Mokytojas (a)

Trumpas programos pristatymas (tikslas, įgyjami gebėjimai, kompetencijos)

 

 

 

1.

 

 

 

Psichologija

3-4 kl.

Joleta Norkienė

Programos tikslas - sudaryti sąlygas įgyti svarbaus asmeninio patyrimo, atskleisti psichologinės pagalbos sau ir kitiems galimybes. Mokiniai turės galimybę įgyti asmeninių įgūdžių apie asmenybės augimo principus, susipažins su samprotavimo bendravimo ir bendradarbiavimo sėkmę lemiančiais veiksniais.

 

 

2.

 

 

Ekonomika ir verslas

3-4 kl.

Jurgita Tiškevičienė

Programos tikslas - supažindinti mokinius su pagrindinėmis mikroekonomikos, makroekonomikos  ir tarptautinės prekybos sąvokomis, kad mokiniai gebėtų suprasti ir  įvertinti, kaip veikia laisvosios rinkos sistema.

Dalyvaudami  mokomosios mokinių  bendrovės programoje, įsteigs bendrovę ir ją valdydami tirs rinką, įgis verslumo įgūdžių pradmenų.

3. Braižyba 3-4 kl. Oksana Janauskienė Žinos braižymo standartus, projektavimo būdus. Išmoks taisyklingai braižyti.
4.

Lietuvos nacionalinio saugumo samprata ir sistema

 

3-4 kl. Neringa Matusevičienė Mokiniai įgis žinių ir supratimą, kas tai yra nacionalinis saugumas, kaip veikia ši sistema Lietuvoje, kokios grėsmės kyla nacionaliniam saugumui.

PROJEKTAI

Eil.Nr.                              Projektai Klasė Vadovas (ė)                      Trumpas programos pristatymas

 

 

1.

 

 

Ekologinis projektas ,,Ekotera“

2 kl.

Audronė Simanavičienė

Jurgita Tiškevičienė

Gilinti mokinių  ekologinį išprusimą ir sąmoningumą, skatinti domėjimąsi miesto aplinkos apsaugos problemomis, ugdyti atsakingą požiūrį į supančią aplinką, skatinti prisidėti prie aplinkosauginių problemų sprendimo ir jų pasekmių mažinimo.

 

 

  2.

 

 

Sveikatingumo projektas

„Gyvenk sveikai 8 “

1-4 kl.

Vaida Juškienė

Joleta Norkienė

Dalyvaudami  projekte      mokiniai  įgis  žinių  ir  įgūdžių, padedančių stiprinti, gerinti savo ir kitų sveikatą. Bus organizuojamos paskaitos apie sveiką gyvenseną, įvairios sportinės varžybos, žygis dviračiais po Kazlų Rūdos apylinkes.

 

  3.

 

Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas

„100 žingsnių praeitin“

1-2 kl.

Audronė Pranskevičienė

Ina Karosevičienė

Tikslas - pažinti savo tėvynę, jos istoriją, papročius ir tradicijas. Ugdyti mokinių pilietiškumo kompetenciją

Keliaudami po Lietuvą gimnazistai aplankys Dzūkijos regioninį parką, Sudarge, Kudirkos Naumiestyje esančiais istorines vietas,  susipažins ir bendraus su įvairiais žmonėmis. Dalyviai kurs tautinių juostų raštus, kurie papuoš mokyklos aplinką, išmoks liaudiškų šokių, dalyvaudami etnografinėje vakaronėje, minės Lietuvos šimtmečio šventę.

 

 

4.

 

          Gabių ir talentingų mokinių ugdymo       

                          projektas

„Lietuvos lobynai“ (gabiems mokiniams)

1-2 kl.

Dalė Petraitienė

Laima Pečiulienė

Tikslas - ugdyti mokinių specialiąsias gamtamokslines, tiriamosios - pažintinės veiklos ir socialines kompetencijas. Vyks į mokomąsias – pažintines ekskursijas. Mokiniai atliks tiriamuosius darbus, pristatys gimnazijoje organizuojamoje  konferencijoje.

 

5.

 

Socializacijos projektas

„Po savo namų stogu“

3-4 kl.

Daiva Gražulienė

Tikslas - ieškoti ir fiksuoti gimnazijos praeities ženklus. Rinksime nuotraukas, užrašysime svarbiausius gimnazijos įvykius.

6.

Socializacijos projektas

„Atrask save“

1-4 kl.

Ineta Peknerienė

Indrė Banišauskienė

Tikslas - ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, socialinius įgūdžius, skatinti mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. Organizuoti mokinių užimtumą po pamokų ir pertraukų metu.
7. Brandos darbas 4 kl.  

(pagal mokinių pasirinkimą)

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS (būreliai)

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Klasė Vadovas (ė)

Trumpas programos pristatymas

   1. Tobulėk kurdamas (dailė)

1-2 kl.

Vytas Aputis

Tikslas- ugdyti, puoselėti meninę, estetinę, vaizdinę kultūrą.  Akademine kalba išreikšti asmeninę kūrybinę patirtį neformalioje (nepamokinėje) aplinkoje, išplečiant užduoties problemas iki studijinių lygių.

Gebės stebėti aplinkos vaizdus, grafinėmis priemonėmis pieš studijinius piešinius, aiškinsis ir suvoks tapybos dinamiką, potėpių koloritą, spalvų tonavimą. Gilinsis į peizažų, jų motyvų išraiškas, aiškinsis žmogaus portreto, figūros, dinamikos, bei anatomijos subtilumus.

 

   2.

 

Krepšinis

1-2 kl. Žilvinas Vaišnora

Tikslas – tobulinti sporto šakos techniką bei taktiką,

  ugdyti sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo poreikį, gilinti   asmeninę, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, plėtoti gyvenimo įgūdžius. Mokinai dalyvaus organizuojamose sportinėse varžybose mokykloje, savivaldybėje, turiningai praleis laisvalaikį.

  3.

 

Tinklinis

3-4 kl.

           Žilvinas Vaišnora

Tikslas – skatinti mokinius sportuoti, gilinti tinklinio žaidimo įgūdžius. Sveikai ir naudingai leisti laisvalaikį.

Mokiniai dalyvaus gimnazijos ir savivaldybės tinklinio varžybose bei draugiškuose turnyruose.

  4. Forma (keramika)

3-4 kl.

           Vytas Aputis

Tikslas – išmokti molį paversti keramika,  lavinti molyje dekoratyvinės plastikos meninį estetinį, bei kultūrinį pajautimą.

Mokiniai gebės dekoratyviai projektuoti piešinius, naudos įvairaus dydžio popieriaus formatą, aiškinsis molio medžiagos  plastikos išraišką, pajaus erdvines formas, gebės kūrinius išdegti pagal visus technologinius reikalavimus, darbus glazūruos. Ugdyti pagarbą tautos kultūrai,  seniesiems lietuvių tautos amatams.

Surengs kūrybinių darbų parodą gimnazijoje bei Kazlų Rūdos savivaldybės bibliotekoje.

5. Mišrus ansamblis

1-4 kl.

Audronė Pranskevičienė

  Ši programa skiriama 1 - 4 klasių gimnazijos mokinių

muzikiniam ugdymui, suteikiant kiekvienam mokiniui kultūrinio sąmoningumo ir muzikinės kompetencijos pagrindus, ugdant emocingą ir kūrybingą asmenybę, norinčią ir gebančią įvairiomis formomis dalyvauti muzikiniame gyvenime, muzika praturtinti savo asmeninį gyvenimą.

Mišraus ansamblio veiklos rezultatų vertinimas – koncertinė veikla. Ansamblio dalyviai koncertuos mokyklos renginiuose, dalyvaus    savivaldybės respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose ir konkursuose.

6. Vokalinis instrumentinis ansamblis 1-4 kl.

Aidas Leskauskas

Programa skirta mokiniams, norintiems groti, dainuoti, ugdytis muzikinį skonį ir kultūrą.

 

7.

 

Skautai 1-4 kl. Audronė Pranskevičienė

Skautavimas – tai linksmas žaidimas, pilnas nuotykių, naujovių, paslapčių. Skautaudamas linksmai ir naudingai leidi laisvalaikį, išmoksti daug naudingų dalykų, pažįsti gamtą, susirandi gerų draugų, patiri nepamirštamų nuotykių ir darai šį pasaulį truputį gražesnį nei radai. Skautų judėjimas remiasi šūkiu Dievui, Tėvynei, Artimui. Į tai ir nukreipta visa veikla bei asmens ugdymas.

8. Stebėtojai 1-2 kl. Daiva Gražulienė

Tikslas - skatinti mokinius domėtis tuo, kas vyksta

gimnazijoje, norėjimą lyginti su ankstesnių metų įvykiais bei renginiais. Mokiniai stebės, fiksuos, aprašys, rengs pateiktis ir

pristatys kas mėnesį gimnazijos bendruomenei savo darbą, kasmetinį Stebėtojų metraštį rašys. Ugdomos kūrybiškumo, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijos.

9. Jaunieji šauliai 1-4 kl. Saulius Martinkus

 Ugdyti mokinių fizinį, pradinį karinį pasirengimą, ištvermę, patriotiškumą, pilietinį sąmoningumą Suteikti žinių, reikalingų  kariškos profesijos pasirinkimui.

10. Drabužių dizainas (technologijos) 1-2 kl. Oksana Janauskienė

 Programa, skirta mokiniams besidomintiems, mada, tekstilės technologijomis, norintiems išsiskirti ar paįvairinti savo garderobą pačių pagamintomis detalėmis ir aksesuarais.  

11.  Šokis 1-2 kl. Eglė Simanauskienė Šokis - tai galimybė ne tik išmokti šokti, bet ir atsipalaiduoti, pailsėti, gerai praleisti laiką smagioje bendraminčių draugijoje. Programos dalyviai mokysis šiuolaikinių šokių, susiformuos teigiamą nusiteikimą ir norą domėtis šokiu, įgis šokio žinių ir supratimo. Koncertuos gimnazijos, miesto renginiuose.
12.

Inžinerinis projektavimas ir skaitmeninė gamyba

 

1-2 kl. Gintaras Langas Mokiniai susipažins su kompiuterinio projektavimo (CAD) programa, išmoks sukurti trimatį detalės brėžinį. 3D spausdintuvu pagamins detalę.

 

 
 

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas