PDF

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus
gimnazijos direktoriaus
2013 m. rugsėjo 20 d.
įsakymu Nr. V-4.9-121


KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS
PROGRAMA
MOKINIŲ LANKOMUMUI GERINTI


TIKSLAS
• Gerinti pamokų lankomumą gimnazijoje.


UŽDAVINIAI
• Fiksuoti mokinių nepateisintas pamokas ir apie tai pranešti mokinių tėvams.
• Stebėti ir žymėti mokinių lankomumą kiekvieną dieną.
• Aiškintis mokinių nepateisintų pamokų priežastis bei jas šalinti.
• Remiantis nustatytomis mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo sociokultūrinėmis prielaidomis, ieškoti būdų pamokų lankomumui gerinti.

VARTOJAMOS SĄVOKOS
Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas arba neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.
Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs apie 50 proc. pamokų.

Lankomumo priežiūros prevencinę grupę sudaro: klasės auklėtojas, socialinis pedagogas, atsakingas mokinys už lankomumą, Vaiko gerovės komisijos nariai.

PAMOKŲ LANKYMO REGLAMENTAVIMO TVARKA
1. Mokinys privalo lankyti visas pamokas ir nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
2. Mokiniai praleistas pamokas privalo pateisinti. Pateisinimo dokumentus pateikia per 2 darbo dienas.
3. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:
a) dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – galioja tik gydymo įstaigų išduotos pažymos;
b) dėl tikslinių iškvietimų – (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į policijos komisariatą, teismą, vaikų teisių apsaugos skyrių, pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan.;
c) tėvų (globėjų) raštelis pateisina ne daugiau kaip už tris dienas dėl ligos arba dėl asmeninių priežasčių;
d) dėl kitų svarbių priežasčių, patvirtintų direktoriaus įsakymu (mokinio atstovavimas mokyklai (miestui respublikai) tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, miesto ar mokyklos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, varžybose ir pan.);
e) dėl nepalankių oro sąlygų: šalčio, audros, liūties, autobuso, vežančio į mokyklą, neatvykimo ar vėlavimo ir pan. (pateikus tėvų (globėjų) paaiškinimą raštu).
4. Mokiniui neatvykus į mokyklą 2 dienas iš eilės (tuo atveju , kai tėvai (globėjai) nepraneša), klasės auklėtojas išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja administraciją.
5. Visus pateisinimo dokumentus mokiniai turi pristatyti atsakingam mokiniui už lankomumą arba klasės auklėtojui.
6. 1-4 klasių auklėtojai elektroniniame dienyne pažymi pateisintas pamokas iki kiekvieno mėnesio 5 dienos (netvarkingi, neįskaitomai parašyti, taisyti pateisinantys dokumentai nepriimami, o praleistos pamokos skaičiuojamos kaip praleistos pamokos be priežasties).
7. Du kartus per pusmetį aptariamos lankomumo problemos Vaiko gerovės komisijos susirinkimuose.
8. Mokinys, kuris be pateisinamos priežasties praleidžia pamokas:
a) įspėjamas žodžiu ir rašo pasiaiškinimą;
b) informuojami tėvai, reikalui esant, kviečiami į gimnaziją;
c) daugiau nei 10 pamokų per mėnesį praleidęs mokinys kviečiamas su tėvais į Vaiko gerovės komisijos susirinkimą;

d) kreipiamasi į Kazlų Rūdos savivaldybės administraciją dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo vaikui (tik išnaudojus visas švietimo pagalbos, numatytos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, teikimo galimybes).
9. Socialinis pedagogas vieną kartą per du mėnesius sudaro blogai lankančių mokinių sąrašą.
10. Mokinys, kuris be pateisinamos priežasties nuolat vėluoja į mokyklą ir pamokas:
a) įspėjamas žodžiu ir rašo pasiaiškinimą;
b) informuojami arba kviečiami į gimnaziją tėvai.
11. Mokslo metų pabaigoje Vaiko gerovės komisija išrenka po 2 – 3 mokinius iš klasės už gerą pamokų lankymą. Šie mokiniai skatinami kelione ar ekskursija.


LANKOMUMO APSKAITA IR REGISTRACIJA
• 1 ir 2 klasių mokiai išsirenka atsakingą mokinį už klasės lankomumą.
• 1 ir 4 klasių elektroniniuose dienynuose, taip pat lankomumo sąsiuviniuose kiekvieną pamoką dalykų mokytojai ir mokiniai, atsakingi už lankomumą, užrašo, kas neatvyko į pamoką.
• 1 ir 2 klasių atsakingi už lankomumą mokiniai lankomumo sąsiuvinyje žymi: „n“ – nedalyvavo pamokoje, ,,p“ – pavėlavo.

• Pasibaigus mėnesiui, per 3 darbo dienas 1-2 klasių už lankomumą atsakingi mokiniai sutvarko lankomumo sąsiuvinius ir suvestinę pristato klasės auklėtojui.

                                                                                     

                                                                                                            Vaiko gerovės komisija

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas