PDF

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus
gimnazijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. V-4.9-140

 

KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS
MOKINIŲ LANKOMUMO PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokinių lankomumo programos tikslas – gerinti pamokų lankomumą gimnazijoje.
2. Uždaviniai:
2.1. Fiksuoti mokinių nepateisintas pamokas ir apie tai pranešti mokinių tėvams;
2.2. Stebėti ir žymėti mokinių lankomumą kiekvieną dieną;
2.3. Aiškintis mokinių nepateisintų pamokų priežastis bei jas šalinti;
2.4. Remiantis nustatytomis mokyklos nelankymo ir mokymosi motyvacijos silpnėjimo sociokultūrinėmis prielaidomis, ieškoti būdų pamokų lankomumui gerinti;
3. Vartojamos sąvokos:
3.1. Pamokų nelankantis mokinys – mokinys be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas arba neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas;
3.2. Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs apie 50 proc. pamokų.
 
II. PAMOKŲ LANKYMO REGLAMENTAVIMO TVARKA
 
4. Mokinys privalo lankyti visas pamokas.
5. Mokiniai praleistas pamokas privalo pateisinti.
6. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:
6.1. dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją – galioja tik gydymo įstaigų išduotos pažymos;
6.2. dėl tikslinių iškvietimų – (iš anksto pateikiant iškvietimą ar jo kopiją) į policijos komisariatą, tesimą, vaikų teisių apsaugos skyrių, pedagoginę psichologinę tarnybą ir pan.;
6.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimas raštu – pateisina ne daugiau kaip už tris dienas per mėnesį dėl ligos arba dėl asmeninių priežasčių.
7. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):
7.1. užtikrina punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo (si) klausimus;
7.2. iš anksto arba pirmą mokinio neatvykimo į mokyklą dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo priežastis susitartu būdu (telefonu, elektroniniu dienynu, elektroniniu paštu) informuoja klasės vadovą;
7.3. laiku parašo mokinio praleistų pamokų pateisinimus naudodamiesi elektroniniu dienynu arba pateikdami prašymą pateisinti praleistas pamokas (pridedamas priedas), aiškiai nurodydami datą ir pamoką, jos numerį pagal tvarkaraštį (jei praleista pavienė pamoka);
7.4. esant reikalui atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, dalyko mokytoju, mokyklos administracija;
7.5. bendradarbiauja su klasės vadovu, mokyklos administracija, dalykų mokytojais bei specialistais, teikiančiais pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą;
7.6. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto adresui, operatyviai informuoja klasės vadovą;
7.7. kasdien susipažįsta su duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis, ugdymo (si) rezultatais ir kt. informacija);
7.8. lanko tėvų susirinkimus, dalyvauja kitose gimnazijos organizuojamose veiklose.
8. Mokinių išvykų su tėvais tvarka:
8.1. mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis;
8.2. jei mokinys išvyksta kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu:
8.2.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja ne vėliaus kaip prieš 5 darbo dienas pateikti pranešimą dėl išvykimo gimnazijos direktoriui;
8.2.2. išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas. Jei išvykimo metu buvo rašomas kontrolinis darbas, mokiniui taikoma „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše“ numatyta atsiskaitymo už praleistus kontrolinius darbus tvarka. Dėl išvykų su tėvais praleistos pamokos skaičiuojamos, kaip praleistos dėl kitų priežasčių.
9. Dalyko mokytojas:
9.1. mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“ ir parašo pastabą, nurodydamas vėlavimo priežastį (rašo tą priežastį, kurią nurodė mokinys). Jei mokinys vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko ir vėlavimo priežastis nereikšminė, mokytojas gali žymėti „n“ ir rašo pastabą bei pranešimą tėvams;
9.2. pastebėjęs, kad mokinys neatvyksta į jo dalyko pamokas be pateisinamos priežasties daugiau kaip du kartus, informuoja mokinio tėvus, aiškinasi priežastis.
10. Klasės vadovas:
10.1. mokiniui neatvykus į mokyklą (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), tą pačią dieną išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant, informuoja mokyklos administraciją;
10.2. renka ir tvarko praleistas pamokas ir pavėlavimus į pamokas pateisinančius dokumentus. Paaiškinimus apie mokinių praleistas pamokas, tėvų, kitų vaiką ugdančių pedagogų parašytus pateisinimus saugo tam skirtoje byloje;
10.3. ne rečiau, kaip kartą per savaitę elektroniniame dienyne pateisina mokinių praleistas pamokas;
10.4. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais;
10.5. su mokiniu, praleidusiu ir nepateisinusiu pamokų ar sistemingai vėluojančiu į pamokas, individualiai susitaria dėl tolesnių veiksmų ir užpildo mokinio netinkamo elgesio fiksavimo lapus;
10.6. organizuoja pokalbius su vėluojančio į pamokas, pamokų nelankančio, vengiančio lankyti mokyklą ar mokyklos nelankančio mokinio tėvais;
10.7. apie mokinį, kuris praleidinėja be pateisinamos priežasties ar sistemingai vėluoja, klasės vadovas informuoja gimnazijos socialinį pedagogą. Atsižvelgiant į klasės vadovo jau taikytas priemones, planuojami klasės vadovo, pagalbos mokinio specialistų ir tėvų tolesni bendri susirinkimai numatant poveikio priemones ir veiksmus situacijai gerinti.
10.8. situacijai nepagerėjus apie mokinį, nelankantį mokyklos, informuoja Vaiko gerovės komisijos pirmininką.
11. Socialinis pedagogas:
11.1. stebi mokinių lankomumą elektroniniame dienyne, bendrauja su klasių vadovais, aptaria lankomumo situaciją ir esant poreikiui, dalyvauja klasių vadovų metodinių grupių susirinkimuose;
11.2. vadovaudamasis klasių vadovų pateikta informacija, sudaro vengiančių lankyti ir nelankančių mokyklos mokinių sąrašą, individualiai dirba su mokyklos nelankančiais mokiniais ir jų šeimomis, analizuoja pamokų praleidimo priežastis, kartu su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir klasės vadovu, kitais mokyklos specialistais ieško sprendimo būdų;
11.3 jei mokinys be pateisinamos priežasties per mėnesį praleido daugiau kaip 50 procentų pamokų, bendraudamas su klasės vadovu, raštu informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), Kazlų Rūdos savivaldybės Švietimo skyrių, Vaiko teisių apsaugos tarnybą, atskirais atvejais Nepilnamečių reikalų policijos pareigūną, kreipiasi į Kazlų Rūdos savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl Minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai pasirašytinai supažindinami su šia tvarka kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.
13. Tėvai su šia tvarka supažindinami elektroniniu paštu ar žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Tvarka primenama tėvų susirinkimų metu.
14. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos mokinių lankomumo programa skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje.
_____________________________

foto gal

 e dienynas

aktuali info

priemimas

 

 

 

facebook

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas